Mainīgas kapitāla konstitūcijas biedrība, priekšrocības, trūkumi un piemēriViens kapitālsabiedrība ir sabiedrība, kurā akcionāru kapitāls un akcijas jebkurā laikā mainās, jo pieaugums rodas sakarā ar jaunu akcionāru iemaksām vai jaunu partneru uzņemšanu, vai samazinājums sakarā ar daļēju vai pilnīgu akcionāru izņemšanu.

Tie ir uzņēmumi, kas tieši iekļauj šādu veidu sabiedrību statūtos. Šāda veida uzņēmumam uzņēmuma nosaukuma beigās jāpievieno akronīms C.V. atbilst mainīgajam kapitālam.

Mainīgā kapitāla sabiedrības akcionāriem pieder uzņēmuma nominālais kapitāls proporcionāli to akciju nominālvērtībai. Šāda veida uzņēmuma finansiālais rezultāts ir proporcionāls akciju vērtībai, kas tiek vērtēta pēc akciju līdzdalības ilguma.

Mainīgas kapitāla sabiedrības kapitāls vienmēr būs vienāds ar tā neto aktīviem. Tas nodrošina elastību kapitāla sadales un samazināšanas jomā.

Indekss

 • 1 Juridiskā procedūra
 • 2 Kas ir mainīgā kapitāla sabiedrība??
  • 2.1. Mainīgais kapitāls un pamatkapitāls
 • 3 Kā tas tiek veidots?
  • 3.1 Apakšfondi
 • 4 Priekšrocības
  • 4.1. Krājumi un dividendes
 • 5 Trūkumi
 • 6 Piemēri
  • 6.1 Mainīgais kapitāls
 • 7 Atsauces

Juridiskā procedūra

Lai izvairītos no akcionāru tiesību kaitējuma, mainīgās kapitāla sabiedrības akciju emisijas tiesiskā kārtība ir jādefinē saskaņā ar jebkuras valsts tirdzniecības likumiem..

Pieci uzņēmumu veidi, kurus regulē Komercsabiedrību vispārējais likums, var būt mainīgs kapitāls. Tie ir: ierobežoti vienkārši (SCS), akcijas ar ierobežotu atbildību (SCA), ierobežota atbildība (SRL), kolektīvais nosaukums (SNC) un anonīms (SA).

Kas ir mainīgā kapitāla sabiedrība??

Mainīgā kapitāla sabiedrība ir juridiska persona, kurā ikvienai personai var būt akcijas.

Mainīgās kapitāla sabiedrības akcijas dod tiesības dalībniekiem saņemt peļņu no uzņēmuma aktīviem saskaņā ar uzņēmuma konstitūcijā noteiktajām tiesībām..

Tādēļ uzņēmums ar mainīgu kapitālu neaprobežojas tikai ar dividenžu izmaksāšanu tikai par peļņu, kā tas notiek regulāri ar uzņēmumiem. Dalībnieki var arī apmainīties ar akcijām vai pārdot tās akcijām, lai izietu no saviem ieguldījumiem.

Mainīgais kapitāls un pamatkapitāls

Atšķirība starp mainīgo un pamatkapitālu ir kapitālisma samazinājums vai palielinājums.

Lai samazinātu vai palielinātu pamatkapitālu, ir jāorganizē ārkārtas sapulce, kurā vismaz trīs ceturtdaļas kapitāla jābūt pārstāvētām. Šis samazinājums vai palielinājums ir jāapstiprina ar balsojumu par akcijām, kas veido vismaz 50% no pamatkapitāla.

Šīs sanāksmes protokoli jāformalizē notāra amatā un pēc tam jāreģistrē Tirdzniecības reģistrā.

No otras puses, ja samazināms vai palielināms kapitāls atbilst mainīgajam kapitālam, tas tiks apstiprināts parastajā sapulcē. Šajā asamblejā jābūt pārstāvētai vismaz pusei no pamatkapitāla.

Apstiprinājums būs efektīvs, balsojot par vairākumu, bez nepieciešamības formalizēt dokumentu. Jums tikai jāreģistrējas kapitāla izmaiņu grāmatā.

Šīs formalitātes nav piemērojamas nekādam samazinājumam vai palielinājumam, bet tikai tad, ja kapitālu palielina jaunu dalībnieku uzņemšana vai turpmākās iemaksas. Kapitāla samazinājuma gadījumā tas attiecas tikai uz daļēju vai pilnīgu iemaksu atsaukšanu.

Kā tas tiek veidots?

Par nodomu kļūt par mainīgo kapitālu sabiedrība izpaužas konstitūcijas dokumentā. To varētu izveidot arī vēlākā ārkārtas sanāksmē.

Mainīgas kapitāla sabiedrības izveide ietver dažus noteikumus, kurus nevar atcelt:

- Mainīgās kapitāla sabiedrības kapitāla vērtība vienmēr tiek uzskatīta par vienādu ar vērtību, kādā to var likvidēt.

- Mainīgās kapitāla sabiedrības akcijas ir jāizsniedz, jāatmaksā un jāpārpērk tādā apjomā, kas atspoguļo tā proporcionālo daļu no uzņēmuma aktīvu neto vērtības..

Konstitūcijā ir jānosaka akcionāru tiesības, piemēram, viņu līdzdalība vai peļņas iekasēšana.

Lai nodrošinātu konfidencialitāti, konstitūcija nebūs publiski pieejama. Tomēr kopija jāiesniedz grāmatvedības un korporatīvās pārvaldes iestādei.

Direktori var mainīt konstitūciju, lai izveidotu apakšfondu bez locekļu apstiprinājuma, ja šīs tiesības ir paredzētas konstitūcijā..

Tāpēc prasība iegūt dalībnieku apstiprinājumu uzņēmuma konstitūcijas grozīšanai netiks piemērota minētajam grozījumam..

Tāpat kā jebkuram citam uzņēmumam, mainīgā kapitāla sabiedrība sagatavo savus finanšu pārskatus.

Apakšfondi

Mainīga kapitāla sabiedrība var tikt izveidota kā jumta struktūra ar vairākiem apakšfondiem. Katram apakšfondam jābūt pienācīgi reģistrētam.

Jūsu aktīvi un saistības ir jāpiešķir un jāizmanto, lai izpildītu katra apakšfonda saistības.

Mainīgā kapitāla sabiedrībai jāuztur katra apakšfonda aktīvi un pasīvi. Apakšfonda aktīvus nevar izmantot citas apakšfonda saistību izpildei.

Finanšu pārskati ir jāsniedz dalībniekiem katru gadu. Līdz ar to apakšfonda dalībniekiem būs pieeja cita tāda paša mainīgā kapitāla sabiedrības finanšu informācijai.

Priekšrocības

Mainīgās kapitāla sabiedrības galvenā priekšrocība ir jumta struktūras izmantošana. Tas ļauj apakšfondiem dalīties vienā direktoru padomē un tam ir kopīgs apkalpojošais personāls, piemēram, tas pats fonda pārvaldnieks, turētājs, revidents un administratīvais aģents..

Vēl viena priekšrocība, ko iegūst, veidojot mainīgo kapitāla sabiedrību, ir vieglums samazināt un palielināt sociālo kapitālu.

Jūs varat arī konsolidēt noteiktas administratīvās funkcijas, piemēram, rīkot kopsapulces un sagatavot perspektīvas.

Citas mainīgās kapitāla sabiedrības priekšrocības ir darbības efektivitātes un fiskālās efektivitātes uzlabošana. To var izmantot:

- Ir dažādas ieguldījumu stratēģijas, piemēram, tradicionālie fondi, riska ieguldījumu fondi, privātā kapitāla un nekustamā īpašuma fondi.

- Kā ieguldījumu instruments ieguldījumu grupēšanai, tādējādi dodot priekšroku daudzlīmeņu fondu struktūrām.

Krājumi un dividendes

Mainīgā kapitāla sabiedrība pieļauj akciju emisiju vai apmaiņu bez akcionāru apstiprinājuma. Tas savukārt ļaus ieguldītājam ienākt vai iziet no jūsu fonda, kad vien vēlaties.

Ja mainīgā kapitāla sabiedrība ir izveidota kā jumta fonds ar vairākiem apakšfondiem, dalībnieki var turēt akcijas, kas attiecas uz konkrētu sabiedrības apakšfondu..

Mainīgā kapitāla sabiedrība var palīdzēt izmaksāt dividendes ar savu kapitālu. Uzņēmumiem, kuriem ir mainīgā kapitāla sabiedrība, nav pienākuma izmaksāt dividendes tikai no to peļņas, kā tas ir uzņēmumu likumā par uzņēmumiem..

Turklāt tas dod labumu fondu pārvaldītājiem, kuriem var būt elastība, lai izpildītu dividenžu saistības. Tas ir svarīgs faktors ieguldītājam.

Trūkumi

Šāda veida mainīgā kapitāla uzņēmumam ir zināmi trūkumi, kas izklāstīti turpmāk:

- Uzņēmumam ir pienākums maksāt nodokli katru reizi, kad tā veic dažas kapitāla izmaiņas, vai nu palielinot, vai samazinot to.

- Šis mainīgā kapitāla uzņēmuma režīms nav universāls un to nevar piemērot nevienai sabiedrībai.

- Šāda veida uzņēmums nevar piedāvāt savas akcijas biržā pēc tam, kad tam ir raksturīga atpirkšana.

- Tā kā šāda veida sabiedrībai parasti vajadzīgs liels ieguldītāju vai dažādu partneru skaits, tas nav prioritāte individuālajam uzņēmējam.

- Nav iespējams kontrolēt nezināmu personu ienākšanu sabiedrībā, palielinot akciju tirgus kapitālu ar jauniem akcionāriem.

Piemēri

Lielākā daļa Meksikā un citās valstīs reģistrēto uzņēmumu ir mainīgas kapitāla sabiedrības. Ir redzams, ka pēc uzņēmuma nosaukuma "S.A. C.V. " Piemēram, uzņēmums "Industrial de Ensambles, S.A. C.V. "

Burti S.A. nozīmē burtiski: Sociedad Anónima. Sabiedrība ir indivīdu grupa, kas ir saistīta ar mērķa sasniegšanu, proti, uzņēmuma virzīšanu uz priekšu.

Ja uzņēmums ir anonīms, tas nozīmē, ka partneriem, kas to veido, ir ierobežota atbildība par viņu ekonomisko līdzdalību.

Ja sabiedrības veidošanā ir iesaistītas divas vai vairākas personas, tās iegulda naudu dažādos apjomos. Indivīdi pērk akcijas, kas ir sertifikāti, kas parāda uzņēmumā ieguldīto naudu.

Sabiedrībās ar ierobežotu atbildību netiek ņemtas vērā to cilvēku individuālās īpašības, kas piedalās tajās. Tas ir saistīts ar sabiedrībā ieguldīto naudas summu.

Nav svarīgi, vai Julio Márquez, mehāniķis pēc profesijas, piedalās sabiedrībā, vai piedalās Juana Gómez, bioķīmijas ārsts. Akciju sabiedrībās svarīgs ir tas, cik daudz katrs cilvēks veicina ieguldījumus sabiedrībā, tāpēc viņi ir anonīmi.

Mainīgais kapitāls

Pārējie burti nozīmē: C kapitāla un V mainīgo. Uzņēmējdarbības uzņēmumu izveidē tas ir arī modalitāte.

"C.V." pievienošana norāda, ka korporācija var palielināt vai samazināt korporatīvo kapitālu korporatīvās sabiedrības nolikumā noteiktajās robežās, oficiāli nemainot uzņēmuma nolikumu..

Kapitāls, kas sabiedrībai atbilst tai ieguldītajai naudai. Šo naudu izmanto, lai atbalstītu pienākumus, ko viņš saņem, un pienākumus, ar kuriem viņš saskaras.

Uzņēmuma mainīgo kapitālu var samazināt vai palielināt atkarībā no situācijām, ar kurām saskaras sabiedrības sabiedrība. Tomēr sabiedrībai ir dīvaini samazināt savu kapitālu.

Uzņēmuma kapitāls var noteikt, cik spēcīgs tas ir tirgū. Savu darbību laikā uzņēmums var palielināt savu kapitālu, lai izpildītu citas saistības.

Atsauces

 1. Pwc (2019). Izpratne par Singapūras mainīgo kapitālsabiedrību (VCC). Ņemts no: pwc.com.
 2. Emerald Insight (2014). Akciju sabiedrība ar mainīgu kapitālu (JSCVC). No: emeraldinsight.com.
 3. Allen & Overy (2018). Mainīgais kapitālsabiedrība: jauna korporatīvā struktūra fondiem Singapūrā. Ņemts no: allenovery.com.
 4. Argus Global (2018). Mainīgas kapitāla sabiedrības (VCC) - investīcijas Singapūrā. Ņemts no: argusglobal.co.
 5. Ruiz Consultants (2019). Mainīgas kapitāla sabiedrības. Ievesta no: ruizconsultores.com.mx.
 6. Juridiskā vienošanās (2013). Ko S.A. C.V. Ņemts no: acordejuridico.blogspot.com.